تبلیغات در سیتی تومب

تبلیغات در سیتی تومب به دو دسته کلی تقسیم می شود که در دو نوع صفحه قرارخواهند گرفت:

1. تبلیغات در صفحه اصلی آرامگاه ها که همان طور که درعکس زیر مشاهده می کنید دارای 3 جایگاه می باشد که در اینجا با نامهای A1, A2, A3 مشخص شده است و قرار دادن تبلیغ مورد نظر متقاضیان در هر یک از این جایگاها مستلزم پرداخت هزینه متناسب با آن جایگاه می باشد:

  • جایگاه A1: هزینه قرار دادن بنرتبلیغاتی متقاضیان در این بخش 5 میلیون ریال به ازای هر ماه می باشد.
  • جایگاه A1: هزینه قرار دادن بنرتبلیغاتی متقاضیان در این بخش 4 میلیون ریال به ازای هر ماه می باشد.
  • جایگاه A1: هزینه قرار دادن بنرتبلیغاتی متقاضیان در این بخش 3 میلیون ریال به ازای هر ماه می باشد.

2. تبلیغات در صفحه پروفایل مشاهیر که همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید دارای 1 جایگاه می باشد و در اینجا با نام B1 مشخص شده است. قرار دادن تبلیغ مورد نظر متقاضیان در این جایگاها مستلزم پرداخت هزینه متناسب با آن جایگاه می باشد که 5 میلیون ریال به ازای هر ماه می باشد.